Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ogłosiła właśnie nabór wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo  i Morze” na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR VI/2020
z dnia 15.12.2020 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” z siedzibą w Suwałkach informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania:

realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

I. Termin składania wniosków:
11 stycznia 2021 r. – 26 lutego 2021 r.

Termin, od którego można składać wnioski rozpoczyna się 11 stycznia 2021 r. o godz. 8.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 26 lutego 2021 r. o godzinie 16.00. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGR wpisana przez pracownika LGR (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

II. Miejsce i tryb składania wniosków:

Wniosek (wersję papierową w dwóch egzemplarzach: oryginał + kopia oraz wersję elektroniczną) należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00.

Pracownik biura LGR nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je na wniosku. Numer ten odzwierciedlony zostaje w Rejestrze wniosków prowadzonym przez LGR.

III. Forma wsparcia

Pomoc przyznawana jest jako zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (w formie refundacji i/lub zaliczki). Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

IV. Zakres tematyczny operacji, wysokość pomocy finansowej oraz limit dostępnych środków:

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022” Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, obejmujące poniższe przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie 1.1.1

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Przedsięwzięcie ściśle związane z obsługą beneficjentów, którzy noszą się z zamiarem uruchomienia działalności gospodarczej, rozwoju istniejącej działalności gospodarczej, stworzenia lub utrzymania miejsc pracy, w tym dla osób z grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące grupy działań:

a) podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury
b) wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury

Typ wnioskodawcy:

  • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (dotyczy lit. a);
  • osoba fizyczna, która w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40 roku życia (dotyczy lit. b).

Dofinansowanie dla pojedynczej operacji określono na poziomie do 200 000,00 zł (w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych).

Limit dostępnych środków (alokacja) w ramach tego naboru: 466 937,00 zł.

Operacja ma zakładać utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i ma to wynikać z jej celu.

Przedsięwzięcie 1.1.2

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.

Przedsięwzięcie związane z tworzeniem alternatywnych źródeł dochodów, co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy i podmiotów gospodarczych.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące grupy działań:

a) różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką;
b) podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury;
c) wspieranie uczenia się osób związanych z sektorem rybołówstwa i akwakultury oraz wymianę przez takie osoby doświadczeń i dobrych praktyk.

Typ wnioskodawcy – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Dofinansowanie dla pojedynczej operacji określono na poziomie do 225 000,00 zł (w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych).

Limit dostępnych środków (alokacja) w ramach tego naboru: 1 193 083,00 zł.

Operacja ma zakładać utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i ma to wynikać z jej celu.

Przedsięwzięcie 1.2.2

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury. Przedsięwzięcie skierowane do podmiotów sektora społecznego i publicznego. Realizowane tu będą wyłącznie operacje niekomercyjne związane z wykorzystaniem potencjału turystycznego obszaru LSR oraz dziedzictwa kulturowego.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące grupy działań:

  • tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką
  • promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury

Typ wnioskodawcy – jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe tym jednostkom oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

Dofinansowanie dla pojedynczej operacji określono na poziomie do 250 000 zł (w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów).

Limit dostępnych środków (alokacja) w ramach tego naboru: 1 518 654,00 zł.

Dodatkowo premiowane są operacje, w ramach których wnioskodawca utworzy lub utrzyma miejsce/-a pracy.

Ogółem alokacja przeznaczona na nabór VI/2020 wynosi 3 178 674,00 zł.

V. Warunki udzielenia wsparcia:

1) operacja jest zgodna z LSR,
2) operacja została wybrana przez RLGR,
3) operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem współfinansowania tej operacji:
a) dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną,
b) z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą – Promesa”,
c) z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw turystyki,
d) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
4) zostanie zrealizowana w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie;
5) spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1442).

VI. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi:

 przejść pozytywnie ocenę zgodności formalnej operacji,
 przejść pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR,
 przejść pozytywnie ocenę operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru.

Kryteria wyboru operacji określone są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania przez Radę LGR musi uzyskać, co najmniej:

 20 pkt. dla przedsięwzięcia 1.1.1
 21 pkt. dla przedsięwzięcia 1.1.2
 20 pkt. dla przedsięwzięcia 1.2.2

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczny punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

1) procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna to,
2) liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna to,
3) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGR zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGR, tym wyższe miejsce na liście”.

VII. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

Lista wymaganych dokumentów:
1) formularz wniosku o dofinansowanie,
2) biznes plan uproszczony,
3) załączniki zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.
Dokumenty dostępne są w wersji elektronicznej:
 na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://lgr-pojezierze.eu/
 na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:
https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/dzialanie-42-realizacja-lokalnychstrategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektowgrantowych
 na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego:
http://www.poryby.wrotapodlasia.pl/pl/poryby/formularze-wnioskow.html
VIII. Miejsce udostepnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność i formularza umowy o udzielenia wsparcia.

Aktualna „Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022”, formularze: wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania, umowy o dofinansowania i wniosku o płatność oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne stronie internetowej www.lgr-pojezierze.eu oraz w biurze LGR.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj