Czasu jest niewiele, bo tylko do 31 marca można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach wnioski o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z funduszu przeciwdziałania COVID-19. To nie jedyne wsparcie, na które mogą liczyć suwalczanie.

Źródło: MOPR oraz analiza GetHome.pl

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może być przyznany wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Kryteria uzyskania pomocy są surowe.

Wnioskodawca musi też spełnić inne warunki: średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.; ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.); ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłaconego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1 500,00 zł.

W całej Polsce przeznaczono 90 mln zł na COVID-owe dopłaty do czynszu tylko w pierwszym półroczu 2021 r.

Przygotowując ustawę w tej sprawie, rząd zakładał, że wskutek pandemii COVID-19 spadną dochody wielu najemców, a część z nich straci pracę. Na podstawie ankiety wśród najemców w prywatnych mieszkaniach oszacowano, że z tej formy wsparcia może skorzystać nawet 147 tys. gospodarstw domowych w całym kraju. Dopłaty do dodatków mieszkaniowych miałyby pochłonąć nawet 580 mln zł.

Kolejnym źródłem wsparcia mieszkańców naszego miasta jest dodatek mieszkaniowy. Tę pomoc można uzyskać, spełniając następujące warunki: średni dochód gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza: w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 175% najniższej emerytury brutto – 2.189,04 zł; a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 125% najniższej emerytury brutto – 1.563,60 zł. Pod uwagę brana jest również powierzchnia użytkowa mieszkania, która nie może przekroczyć dla: 1 osoby – 35 m² ( max. 45,50 m² ); 2 osób – 40 m² ( max. 52,00 m² ); 3 osób – 45 m² ( max. 58,50 m ² ); 4 osób – 55 m² ( max. 71,50 m² ); 5 osób – 65 m² ( max. 84,50 m² ); 6 osób – 70 m² ( max. 91,00 m² ), a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m². Dodatek przysługuje również, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż: 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Z dodatku mieszkaniowego skorzystają: najemca oraz podnajemca lokalu mieszkalnego; osoba mieszkająca w lokalu mieszkalnym, do którego przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (np. lokatorskie i własnościowe prawo oraz najem mieszkania spółdzielczego); osoba mieszkająca w lokalu mieszkalnym stanowiącym jej własność i właściciel samodzielnego lokalu mieszkalnego (np. właściciel mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej, osoba używająca lokalu w budynku wielorodzinnym, którego jest właścicielem oraz właściciel domku jednorodzinnego); inna osoba mająca tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponosząca wydatki związane z jego zajmowaniem lub osoba zajmująca lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekująca na przysługujący jej lokal zamienny albo socjalny.

Funkcjonuje również dodatek energetyczny. Jest on przyznawany: osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy; osobie, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, a także zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Aktualna wysokość dodatku energetycznego wynosi: 10,94 zł – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną, 15-19 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób, 18,23 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

W Suwałkach działa również program osłonowy związany ze zmniejszeniem wydatków za wywóz śmieci. Został on wdrożony na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 2020 roku. Program adresowany jest do osób, które: samotnie zamieszkują w lokalu lub domu, do którego posiadają tytuł prawny; osiągają dochód nieprzekraczający 1500 zł miesięcznie; nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających dopłatę lub zwolnienie za odbiór odpadów komunalnych z wyłączeniem osób korzystających ze zwolnienia w związku z kompostowaniem bioodpadów, stanowiących odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym t.j. dodatku mieszkaniowego, zwolnienia w wysokości 50 % z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku osób, których dochód nie przekracza kwoty 701 zł miesięcznie; gromadzą odpady w sposób selektywny; nie posiadają zaległości wobec Urzędu Miejskiego w Suwałkach z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Świadczenie przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku na okres 6 miesięcy i wynosi 13 zł miesięcznie.

W sprawie szczegółów i procedury składania wniosków należy kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Suwałkach: nr tel. 87 444-06-42.

Leave a Reply