Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach od dnia 15 listopada 2021 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioskowana kwota może wynieść maksymalnie 30 tys. złotych. To środki dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia.

Komisja, przy ocenie wniosków będzie analizowała m. in.: zbieżność pomiędzy posiadanym przez wnioskodawcę wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, odbytymi szkoleniami a planowaną działalnością; stan przygotowania wnioskodawcy do prowadzenia działalności; słabe i mocne strony planowanego przedsięwzięcia, analizę szans powodzenia oraz zagrożeń ze strony czynników zewnętrznych; uzasadnienie zakupów w ramach wnioskowanych środków; ocenę lokalizacji przedsięwzięcia, potencjalnych klientów i perspektyw rozwoju; popyt i podaż – rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć wnioskodawca, z preferencją dla działalności produkcyjnej i usługowej przed działalnością handlową; analizę zapotrzebowania rynku na określoną działalność, uwarunkowania lokalnego rynku pracy.

Środki mogą zostać przeznaczona na: zakup maszyn, urządzeń i innego wyposażenia niezbędnego do podjęcia i prowadzenia działalności; przystosowanie lokalu, w którym ma być prowadzona działalność; zakup towaru, w przypadku działalności handlowej do 70% kwoty przyznanej (z całkowitym wyłączeniem zakupu wyrobów alkoholowych i tytoniowych), zakup materiałów i surowców, w przypadku działalności usługowej lub produkcyjnej – do 30% kwoty przyznanej, pokrycie kosztów związanych z promocją i reklamą do 10% kwoty przyznanej, zakup pieczątek, szyldów, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności – do 10% kwoty przyznanej, zakup samochodu w wysokości nieprzekraczającej 30% kwoty przyznanej (poza działalnością typu nauka jazdy, transport drogowy osób, przy których 100% dotacji może być wydatkowane na samochód).

Regulamin oraz wniosek można znaleźć na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach (link TUTAJ).

Leave a Reply