Reklama

Trwa nabór do policji i straży więziennej

Data:

- Reklama -

Komendant Główny Policji wyznaczył terminy przyjęć do służby na 2023 rok – pierwszy termin to 27 lutego. Funkcjonariuszy zatrudnić zamierza również Służba Więzienna. Tylko w Areszcie Śledczym w Suwałkach przewidzianych jest 10 etatów.

Policja

Terminy przyjęć do służby w Policji na 2023 rok:

27 lutego
5 maja
3 lipca
23 sierpnia
27 października
28 grudnia.

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
 • podległy szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Wymagane dokumenty można przesłać na adres KMP w Suwałkach lub złożyć osobiście w Wydziale Prezydialnym Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach przy ulicy Pułaskiego 26. W przypadku pytań, skontaktuj się z Wydziałem Prezydialnym Kadr i Szkolenia KMP w Suwałkach. Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod numerami telefonów: (47) 714 11 88 lub  (47) 714 17 24.

Służba Więzienna

LICZBA STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH I DZIAŁACH SŁUŻBY, NA KTÓRE JEST PROWADZONY NABÓR DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ:

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

 • Zakład Karny w Barczewie – 20 etatów;
 • Zakład Karny w Kamińsku – 30 etatów;
 • Areszt Śledczy w Olsztynie – 20 etatów (w tym: rezerwa kadrowa);
 • Zakład Karny w Dublinach – 4 etaty (w tym: rezerwa kadrowa);
 • Zakład karny w Iławie – 5 etatów;
 • Areszt Śledczy w Elblągu – 22 etaty (w tym: 11 – OZ Braniewo);
 • Zakład Karny w Czerwonym Borze – 17 etatów;
 • Areszt Śledczy w Białymstoku – 20 etatów (w tym: rezerwa kadrowa);
 • Areszt Śledczy w Suwałkach – 10 etatów.

Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby.

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności: wykształcenie co najmniej średnie, preferowane posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego, umiejętność podporządkowania się hierarchicznej strukturze, dyspozycyjność.

Z uwagi na rodzaj pracy i warunki jej wykonywania poszukujemy:

kandydatów do wymienionych aresztów śledczych i zakładów karnych tj. jednostek przeznaczonych do odbywania w nich kary pozbawienia wolności oraz wykonywania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn. Do obowiązków strażnika działu ochrony należy m.in. kontrola pobieżna i kontrola osobista osadzonych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy kontrola osobista polega na oględzinach ciała, sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci.

Nabór na stanowiska funkcjonariuszy pełniących służbę w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi mężczyznami.

OFERUJEMY:

– stałą pracę,

– pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia,

– możliwość rozwoju zawodowego,

– awanse związane z podwyższaniem uposażenia.

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:

– wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

– wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

– ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,

– wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej,

– wypłatę raz w roku równoważnika za umundurowanie,

– nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe,

– dla funkcjonariuszy przechodzących do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie,

– dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, podległej szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować.

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE ICH SKŁADANIA:

Kandydat do służby składa następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do służby kierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie ze wskazaniem stanowiska, na które aplikujemy; oraz podanie swojego ADRESU E-MAIL do kontaktu – proszę wpisywać czytelnie!.

2) wypełnioną PISMEM DRUKOWANYM ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik do ogłoszenia);

UWAGA – obowiązuje WYDRUK DWUSTRONNY, proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie., jak również nie wypełniać ostatniego oświadczenia kandydata – to oświadczenie wypełniane jest w dniu przyjęcia do służby.

3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (w tym świadectwo ukończenia szkoły średniej, również w przypadku posiadania wykształcenia wyższego), kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

5) zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji właściwego dla miejsca zamieszkania
(dawne WKU) o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;

6) kserokopie uzupełnionej o stosowne wpisy książeczki wojskowej;

7) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia);

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów w Służbie Więziennej (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia).

Wymagane dokumenty należy przesyłać do dnia 23 stycznia 2023 r.: za pośrednictwem poczty do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie (liczy się data wpływu), na adres: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie, Aleja Józefa Piłsudskiego 3, 10-575 Olsztyn z dopiskiem: „Nabór Nr 1/2023”.

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do dnia 23.01.2022r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w jednostkach organizacyjnych województwa podlaskiego, poszczególne etapy kwalifikacyjne odbędą się na terenie tego województwa.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYSYŁANIA/SKŁADANIA DOKUMENTÓW BEZPOŚREDNIO DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ WAKATY.

Szczegółowe informacje nt. danego stanowiska, można uzyskać telefonicznie w komórkach kadrowych poszczególnych jednostek organizacyjnych, których dotyczy rozpoczęta procedura kwalifikacyjna.

Dodatkowe pytania dotyczące naboru można kierować: na adres e-mail: nabor_oisw_olsztyn@sw.gov.pl lub pod nr telefonu: 665 772 280, (89) 5248750/78
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 ).

Informacje w sprawie terminów oraz przebiegu postępowania kwalifikacyjnego będą kandydatom przesyłane na adres e-mail – podany w podaniu o przyjęcie do służby w SW.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Więcej informacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij:

Reklama

Najczęściej czytane

Przeczytaj więcej
Powiązane