Niebawem blisko 2000 uczniów z klas mundurowych otrzyma certyfikaty potwierdzające zrealizowanie przedmiotu Edukacja wojskowa, który upoważnia między innymi do otrzymania dodatkowych punktów podczas rekrutacji do uczelni wojskowych.

Blisko 2000 certyfikatów, potwierdzających zrealizowanie przedmiotu Edukacja wojskowa, trafi do absolwentów szkół ponadpodstawowych – uczestników II edycji Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Dla uczniów tych klas, zwłaszcza tych, którzy wiążą swoją przyszłość z wojskiem to bardzo ważny dokument. To między innymi dodatkowe punkty podczas rekrutacji do akademii wojskowych, skrócona służba przygotowawcza lub pierwszeństwo podczas ubiegania się o przyjęcie do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Certyfikaty, jakie otrzymają uczniowie, są imiennymi dokumentami poświadczającymi, że absolwent uzyskał z przedmiotu Edukacja wojskowa pozytywną ocenę, a jego frekwencja na zajęciach nie była niższa niż 70 proc.

Certyfikat wystawiany jest przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” na podstawie otrzymanych od dyrektorów szkół formularzy z ocenami uczniów, zatwierdzonych przez radę pedagogiczną szkoły.

Załącznik do zarządzenia nr 8/MONMinistra Obrony Narodowejz dnia 29 marca 2019 r. (poz. 58) dotyczącego warunków i trybu rekrutacji na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych, jednym tchem wymieniają obok świadectwa dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, inne dokumenty potwierdzające również ukończenie certyfikowanej klasy mundurowej o profilu wojskowym. Wszyscy ubiegający się o przyjęcie do wskazanych w załączniku akademii wojskowej mają dodatkowe punkty podczas prowadzonych rozmów kwalifikacyjnych.

Podpisane przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” dokumenty trafią do absolwentów za pośrednictwem szkół sukcesywnie na przełomie kwietnia i maja.

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” powstało 24 stycznia 2020 roku. Podstawowym zadaniem Biura jest opracowanie koncepcji optymalizacji procesu rekrutacji w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Biuro jest organizatorem między innymi takich programów jak „Paszport” (dla organizacji proobronnych), „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, „Oddziałów Przygotowania Wojskowego” (dla uczniów szkół średnich) oraz programu „Legia Akademicka” (dla studentów).

Leave a Reply