Od 1 lipca do 15 września będzie obowiązywało rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na obszarze 200 metrów od linii polsko-białoruskiej granicy państwowej. 

Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało 9 czerwca, iż nie widzi konieczności przedłużenia zakazu przebywania w strefie nadgranicznej na obecnych zasadach. Ostatnim dniem obowiązywania rozporządzenia MSWiA z 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi będzie 30 czerwca br.

Mając jednak na uwadze m.in. utrzymującą się zwiększoną presję migracyjną oraz prowadzenie prac związanych z budową bariery elektronicznej, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wystąpił do Wojewody Podlaskiego z wnioskiem o wprowadzenie zakazu przebywania na obszarze 200 m od linii polsko-białoruskiej granicy państwowej, na odcinku całego województwa podlaskiego, za wyjątkiem odcinków granicy państwowej przebiegających na rzekach granicznych Świsłosz i Istoczanka.

Wojewoda przychylił się do wniosku Komendanta i na podstawie art. 8 ustawy z 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, wprowadził zakaz przebywania na następujących odcinkach:

  • od trójstyku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej – Marycha do znaku granicznego nr 498, łącznie z obszarzem położonym w promieniu 200 m od znaku granicznego 498;
  • od północnego brzegu rzeki Bug do znaku granicznego nr 444, łącznie z obszarem położonym w promieniu 200 m od znaku granicznego 444.

Przedmiotowy obszar zostanie oznakowany tablicami z napisem „Obszar objęty zakazem przebywania – wejście zabronione”. Odcinek graniczny objęty zakazem przebywania wynosi 203,5 km.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. i będzie obowiązywało do 15 września 2022 r.

Leave a Reply