Warto „dać szansę na starcie”

0
219
Warto

Pokaz_barmanski_11182 uczniów technikum i 30 osób uczęszczających do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w strukturach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach od kilku miesięcy korzysta z możliwości, jakie daje im udział w projekcie „Dać szansę na starcie”. O tym, na co przeznaczone jest unijne wsparcie, przedstawiciele placówki mówili we wtorek – 19 marca podczas konferencji.

Takie projekty warto promować. Władysław Renowicki, dyrektor ZS CKR im. Wincentego Witosa w Suwałkach podkreśla, że w ramach zaplanowanych działań młodzież odbywa praktyki u pracodawców, co wpływa pozytywnie na współpracę między środowiskiem biznesu a placówką edukacyjną. Zadania projektu wpisują się także w założenia szkoły, polegające na przygotowaniu uczniów od strony teoretycznej i praktycznej do funkcjonowania na rynku pracy.

W trakcie konferencji o działaniu 9.2, z którego finansowany jest projekt „Dać szansę na starcie” mówiła Julia Starczewska z Regionalnego Ośrodka EFS w Suwałkach. Jak zapowiedziała animatorka, następny konkurs zostanie ogłoszony 29 marca. Szkoły mogą ubiegać się o środki na podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w kilku obszarach. W ramach Priorytetu IX wydatkowanie pieniędzy unijnych odbywać się będzie w ramach: praktyk i staży, współpracy szkół z pracodawcami; przygotowania zawodowego młodych i przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy; dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawcze w celu zmniejszenia dysproporcji w osiągnięciach uczniów; zajęcć pozaszkolnych i pozalekcyjnych; doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej; doradztwa edukacyjno-zawodowego; modernizacji oferty kształcenia zawodowego; wyposażenia szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne. – Cross-financing w tym przypadku wynosi nawet do 60 proc. wartości projektu. To jest praktycznie nieosiągalne w innych działaniach – dodała Julia Starczewska.

Prezentacji Ośrodka Wsparcia w Lipniaku dokonała dyrektor placówki – Bożenna Chmielewska, która w trakcie wystąpienia poruszyła temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych i planowanej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej.

O szczegółach projektu, z którego już od kilku miesięcy korzysta młodzież suwalskiej szkoły, mówiła Renata Pałejko, koordynatorka. Idea „Dać szansę na starcie” to odpowiedź na potrzeby edukacyjne młodych ludzi uczęszczających do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. O problemach braków w wiedzy świadczą wyniki egzaminów. Z kolei poziom i kierunki kształcenia zawodowego określają trendy na rynku pracy.

Aby nie pozostać w tyle, ponad 200 uczniów placówki zostało objętych działaniami projektowymi. Dzięki temu, że na jednego ucznia przypadło w projekcie ok. 4,3 tys. złotych, młodzi ludzie w ciągu pierwszych miesięcy trwania zadania mogli rozpocząć kursy prawa jazdy kategorii B i T, wziąć udział w stażach zawodowych u lokalnych pracodawców, nauczyć się obsługi kasy fiskalnej, ukończyć kursy: barmański, kelnerski, obsługi urządzeń biurowych, a także w rozpocząć zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (również przygotowujące do matury).

Jak podkreśliła Renata Pałejko – z unijnego wsparcia skorzystają również uczniowie nie objęci projektem. Realizacja „Dać szansę na starcie” umożliwiła między innymi: wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne, stworzenie pracowni językowej, zakup sprzętu komputerowego, podręczników i literatury fachowej, ubiorów roboczych dla uczniów – uczestników kursów certyfikowanych.

Konferencję zakończył pokaz kelnerski i barmański.

Fot. Niebywałe Suwałki

Leave a Reply