Nadwyżka w handlu, obroty bieżące na minusie

Deficyt obrotów bieżących we wrześniu był większy od prognoz i wyniósł 1024 mln €, chociaż na rachunku obrotów towarowych zanotowano rekordową nadwyżkę (prawie 700 mln €), a tempo wzrostu eksportu przyspieszyło do 8,1% r/r, wciąż wyraźnie wyprzedzając dynamikę importu (3,2% r/r).

Źródło: Maciej Reluga, główny ekonomista BZ WBK

Naszym zdaniem dane potwierdzają ożywienie polskiej gospodarki, w którym nadal dominującą rolę odgrywa eksport, ale stopniowo zaczyna przyspieszać również popyt krajowy. Dane wspierają również naszą prognozę PKB, wg której w III kwartale nastąpiło wyraźne przyspieszenie wzrostu wyraźnie powyżej 1,5% r/r.

Saldo obrotów bieżących wykazało we wrześniu deficyt 1,02 mld €, wobec mediany prognoz rynkowych -822 mln € i naszej prognozy -694 mln €. To najwyższy deficyt obrotów bieżących od stycznia br., chociaż niższy niż zanotowany w analogicznym miesiącu 2012 r. Co ciekawe, saldo obrotów towarowych było bardzo zbliżone do naszej prognozy i wyniosło +673 mln €, co jest najwyższą miesięczną nadwyżką w handlu zagranicznym nie tylko w tym roku, ale od kiedy dostępne są dane NBP w porównywalnym ujęciu (od stycznia 2000 r.).

Tempo wzrostu eksportu zanotowało we wrześniu wyraźne przyspieszenie w porównaniu z poprzednimi miesiącami (do 8,1% r/r), wspierane ożywieniem popytu zewnętrznego, ale również efektem dni roboczych i niskiej bazy z ub.r. Import również przyspieszył (do 3,2% r/r), choć jego dynamika jest nadal ograniczana przez wciąż relatywnie słaby popyt krajowy.

Spodziewamy się, że pomimo umiarkowanego ożywienia popytu krajowego w kolejnych kwartałach, przewaga eksportu nad importem utrzyma się, w efekcie czego saldo w handlu towarowym (które w III kw. wyniosło +1,1 mld €, podobnie jak w II kw.), pozostanie na plusie w najbliższych kwartałach.

Tym, co spowodowało wzrost deficytu obrotów bieżących we wrześniu pomimo wyższej nadwyżki towarowej, było pogorszenie salda usług (259 mln €), transferów bieżących (-151 mln €) i dochodów (-1,8 mld €). W dwóch pierwszych przypadkach była to jednak prawdopodobnie zmiana przejściowa, związana z sezonowością i schematem przepływu środków z UE. Bardziej trwały charakter ma tendencja pogłębiającego się deficytu na rachunku dochodów, która powoduje, że zrównoważenie rachunku obrotów bieżących w Polsce będzie trudne nawet przy osiągnięciu trwałej nadwyżki w handlu zagranicznym.

W sumie, pomimo iż wrześniowe dane o bilansie płatniczym zaskoczyły większym od prognoz deficytem obrotów bieżących, pokazują one całkiem niezłą sytuację w handlu zagranicznym, a także ogólnie w gospodarce. Saldo towarów i usług w III kw. było tylko nieznacznie niższe od rekordowego wyniku z II kwartału i wyniosło 2,5 mld € (wobec 0,7 mld € w III kw. 2012 r.), co wskazuje, że eksport netto miał nadal bardzo istotny pozytywny wpływ na tempo wzrostu PKB w III kwartale.

Dodaj komentarz