Są granty na badania i rozwój. Można otrzymać nawet 100 tys. zł

0
94
pieniadze_PL

Granty są powierzane na realizację biznesowych przedsięwzięć rozwojowych, ukierunkowanych na wprowadzenie innowacji produktowej lub procesowej, polegających na prowadzeniu przez przedsiębiorcę własnych prac badawczo-rozwojowych, korzystaniu z usług innych podmiotów, które prowadzą prace badawcze na jego rzecz lub nabywaniu wyników prac badawczo-rozwojowych w formie wartości niematerialnych i prawnych. Wartość grantu na wsparcie jednego przedsięwzięcia nie może przekroczyć 100 tys. zł oraz 70 % wartości kwalifikowalnych wydatków.

Projekt „Granty na badania i innowacje” dofinansowany z Funduszy Europejskich realizowany jest przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Celem projektu jest pobudzenie popytu na innowacje i upowszechnienie podejmowania działalności B+R+I przez podlaskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Seminarium informacyjne „Granty na badania i innowacje” w Suwałkach

Dopuszczalna intensywność wsparcia może zostać zwiększona o 5 punktów procentowych za spełnienie każdego z warunków: wnioskodawca nie korzystał ze wsparcia ze środków publicznych na działania związane z podnoszeniem innowacyjności w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o powierzenie grantu, przedsięwzięcie dotyczy sektora gospodarki zaliczanego do rdzenia specjalizacji regionu, przedsięwzięcie obejmuje zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP prawa własności intelektualnej tj. wynalazku, wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego. Wartość grantu na wsparcie przedsięwzięcia, które spełnia wszystkie ww. warunki może wynieść maksymalnie 85% wartości kwalifikowanych wydatków.

Grant udzielany w ramach konkursu „Granty na badania i innowacje” ma charakter pomocy de minimis.

W puli znajduje się 10,6 mln zł. Dofinansowaniu podlegać będą wydatki przedsiębiorców na zakup usług badawczych, praw własności intelektualnej, patentów, licencji, know how, audytów technologicznych, a także na przejście procedury patentowej.

Planowany okres realizacji projektu: od 17.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Nabór wniosków o powierzenie grantów rozpoczyna się od dnia 15.03.2017 r. i będzie trwał do dnia 28.09.2018 r. bądź do wyczerpania limitu dostępnych środków.

Więcej informacji poniżej:

Dodaj komentarz