Czterdziesta pierwsza sesja Rady Miejskiej – o pomnikach, finansach i planach zagospodarowania

1
352
Ratusz Suwałki
28.IX.2013, Suwalki, Ratusz (siedziba Urzedu Miasta i Rady Miasta) © Wojciech Otlowski

Bardzo sprawnie przechodzono od punktu do punktu obrad podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej. Treść wcześniej otrzymanych materiałów nie budziła wątpliwości, zatem przyjęto informację o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od 27 grudnia 2017 roku, zaaprobowano plan pracy Rady Miejskiej w bieżącym roku oraz plany pracy komisji Rady Miejskiej. Podobnie rzecz się miała w przypadku przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach za II półrocze 2017 r. oraz z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2017 rok.

Autor: Katarzyna Otłowska

Trzynasty punkt porządku sesji dotyczył rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Suwalskiego Ośrodka Kultury. Jak się okazuje, chodziło o korektę wynikającą z planów związanych z rewitalizacją budynku placówki znajdującego się przy ulicy Noniewicza 71. Dach obiektu został niedawno zmieniony dzięki własnym środkom, ale na kompleksowy remont, którego budynek wymaga, potrzebne są znaczne fundusze (według szacunków pochłonie on kwotę około sześciu milionów zł). Dlatego by aplikować o środki zewnętrzne wymagana jest zmiana statutu, by spełnić warunki formalne – i została ona jednogłośnie przyjęta przez radnych.

Prezydent Czesław Renkiewicz przedstawił także plany dotyczące pojawienia się w przestrzeni miejskiej dwóch pomników. Zbliżająca się rocznica trzechsetlecia nadania praw miejskich Suwałkom to okazja do upamiętnienie osób kamedułów – Rocha i Romualda. Ma on stanąć na końcu ulicy Tadeusza Kościuszki, na rondzie. Figury świętych powstały podczas pleneru, którego komisarzem był profesor Andrzej Strumiłło. Stworzyli je uczestniczący w nim białoruscy artyści, zatem jedyne koszty jakie teraz zostaną poniesione, to wylanie cokołu oraz umieszczenie dwóch-trzech punktów świetlnych – wyjaśnił Czesław Renkiewicz. Instalacją zajmie się Zarząd Dróg i Zieleni, a odsłonięcie pomnika zaplanowano na 26 maja. Jak podkreślił prezydent, lokalizacja pomnika sprawi, że założyciele miasta będą mogli niejako spoglądać na swoje dzieło.

Drugi z planowanych pomników również znajdować się będzie na rondzie u zbiegu ulic Armii Krajowej i Reja. Będzie on upamiętniał ofiary obławy augustowskiej. Oba wnioski zostały jednogłośnie przyjęte przez radnych.

Bardzo wiele spraw i pytań zgłosili radni w ramach interpelacji. Karol Korneluk podniósł temat dodatkowych zajęć dla maturzystów chcących solidnie przygotować się do egzaminu dojrzałości, pytał też o ewentualne wnioski władz miasta w ramach ministerialnego programu Otwarte Strefy Aktywności, które mogą być składane do 15 lutego. Jak wyjaśnił prezydent, dużo już zrobiono w naszym mieście w tej materii, ale kolejny wniosek złożony zostanie, będzie on dotyczył placu zabaw przy ulicy Witosa 4A. Są szanse na otrzymanie 50 tysięcy złotych.

Tematy związane ze szkolnictwem naświetliła pani wiceprezydent, Ewa Sidorek. Kwestia przygotowań do matury rozstała już rozwiązana, do ósmego stycznia nauczyciele mogli zgłaszać chęć prowadzenia zajęć – dla maturzystów, ale nie tylko. Zainteresowani deklarowali swą gotowość, dyrektorzy niektórych placówek zgłaszali nawet po dziesięć wniosków, ale były też takie szkoły, z których nie dotarło ani jedno zgłoszenie. Wszystkie wnioski zaopiniowano pozytywnie (oprócz dwóch-trzech, które winny być zgłoszone w ramach innego programu – „Rozwijam swoją pasję”), zatem nowy semestr będzie czasem, gdy rozpoczną się rozmaite zajęcia.

Pani prezydent zabrała też głos w sprawie zasygnalizowanej przez Zdzisława Ścięgaja z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Zaniepokoiły go doniesienia zawarte w artykule na jednym z suwalskich portali internetowych, a dotyczące sytuacji w Szkole Podstawowej numer 2. Istnieje tam konflikt między dyrekcją a pracownikami – i to zarówno nauczycielami, jak i pracownikami obsługi. Pojawiają się słowa o nękaniu, obrażaniu, niesprawiedliwym traktowaniu, bezpodstawnych zwolnieniach. Jak wyjaśniła Ewa Sidorek, sprawa ta od dłuższego czasu jest analizowana i wyjaśniana. Wiosną ubiegłego roku niepodpisane dokumenty zasygnalizowały istnienie pewnych nieprawidłowości. Została przeprowadzona rozmowa z dyrekcją, niezadowoleni nauczyciele wystosowali pismo z zarzutami przeciw pani dyrektor, ale druga część pedagogów przesłała list o odmiennej wymowie. Pani prezydent zapewniła, że w ramach, w jakich możliwe było reagowanie, interwencja i mediacja były prowadzone, a jeśli ktoś czuje się pokrzywdzony, to wyjściem może być poddanie sprawy pod ocenę sądu, gdyż w sytuacji tej jest to zawsze „słowo przeciw słowu”.

Spraw związanych z edukacją dotyczyła także interpelacja Jacka Juszkiewicza, radnego Prawa i Sprawiedliwości. Zauważył on, że obecnie rozbudowuje się południowa część naszego miasta, są tu nowe osiedla, powstają bloki, kolejne są w planach. Niestety, nie pociąga to za sobą budowy infrastruktury, a najbardziej palącą kwestią wydaje się być według radnego budowa szkoły. W jego ocenie znajdująca się tam Szkoła Podstawowa nr 4 pęka w szwach, a o planach powstania kolejnej nie słyszał. Prezydent odpowiadając potwierdził, że władze miasta mają świadomość tej sytuacji, w planach jest rozbudowa wzmiankowanej placówki. Opracowano już nawet plan, ale nie zyskał on aprobaty władz miasta, zatem podjęte będą kolejne działania w tym celu uwzględniające uwagi i zalecenia. Zatem w tym roku ma powstać projekt, a jego realizacja nastąpił w roku 2019. Prezydent rozwijając ten temat, zapowiedział, że ma też na uwadze budowę kolejnego żłobka, bo wiele osób składa podania o przyjęcie dziecka, zatem będzie to także odpowiedź na potrzeby mieszkańców.

Piotr Wasiukow z Bloku Samorządowego zadały pytanie o kwestię sprzedaży mieszkań komunalnych. Jak wyjaśnił Czesław Renkiewicz, realia w naszym mieście nieco się zmieniły, poprawiła się sytuacja na rynku pracy, zatem i polityka mieszkaniowa ulega modyfikacji. ZBM TBS wybudował jeden blok, w planach są kolejne. Miastu zależy na rozwiązaniu tej kwestii, w związku z tym Wydział Geodezji wystąpił do lokatorów mieszkań komunalnych z pytaniem o chęć wykupu i oczekuje na odpowiedzi.

W interpelacjach Wojciecha Pająka i Zbysława Grajka poruszony został temat czujników badających czystość powietrza. Prezydent zadeklarował finalizację tej sprawy w niedługim czasie. Czujniki zostaną umieszczone w przedszkolach (jako że są to placówki dość regularnie rozmieszczone w naszym mieście), będą działać w systemie Airly, mierzyć poziom zanieczyszczenia, ciśnienie, temperaturę i wilgotność. Wiadomości te będą dostępne na stronie miasta. Prezydent wyraził nadzieję, że już przed kolejną sesją Rady Miasta zainteresowani będą mogli sprawdzić jakość powietrza przy ulicy Mickiewicza 1.

Zbysław Grajek w imieniu swoim oraz Bożeny Kamińskiej podniósł także kwestie armat tworzących oprawę Pomnika Żołnierzom Września 1939 roku zlokalizowanego przy ulicy Wojska Polskiego. Są to armaty sowieckie, zatem zdaniem osób zgłaszających radnemu ten problem, powinny być wymienione na polskie. Zbysław Grajek zadał także pytanie o liczbę miejsc parkingowych przy ulicy Młynarskiego. Według jego ocen jest ich mniej niż to było przed remontem. Prezydent rozwiał te wątpliwości podając dane – wcześniej miejsc było 70, po przebudowie jest ich 155; obiecał także poruszyć w rozmowie z dowódcą suwalskiej jednostki kwestię oprawy i możliwość bezkosztowego zamienienia armat.

Radny Wiesław Murawko poinformował z kolei o problemie, z którym zgłosił się do niego pracownik socjalny. Miał on przeprowadzić wywiad środowiskowy, a jako że obawiał się reakcji rozmówcy, poprosił o asystę policji. Wywiad został przeprowadzony w obecności dwóch policjantów, którzy jednak nie zachowali się zdaniem zgłaszającego problem właściwie. Nie reagowali oni na wulgarne słownictwo mężczyzny, ani na formułowane przez niego groźby karalne. Co więcej – do MOPR-u trafiło pismo z policji wzywające do uiszczenia zapłaty za asystę. Prezydent odpowiadając na tę interpelację ubolewał, że mimo zaproszeń po raz kolejny nikt z przedstawicieli policji nie pojawił się na sesji, zatem nie można wyjaśnić tej sprawy.

Gorącym tematem dotyczącym sytuacji w wielu miastach jest reprywatyzacja, nie zawsze przeprowadzana zgodnie z prawem. Kwestię tę poruszył radny Grzegorz Gorlo. Zwrócił się on z prośbą o udostępnienie spisu takich nieruchomości od roku 1989 do chwili obecnej, po to, by jak wyjaśnił, wszyscy mogli zyskać pogląd, czy i u nas nie zaistniały przypadki analogiczne do nieprawidłowości mających miejsce w Warszawie czy Krakowie.

W ramach interpelacji radnych głos zabrał także Zbigniew Przełomiec. Pytał o teleopiekę, gdyż z tą kwestią zwróciła się do niego grupa mieszkańców. W coraz większej liczbie miast takie programy są wprowadzane, testowane. Dzięki opiece zdalnej osoby chore, starsze, niepełnosprawne mogą poczuć się pewniej, bo stan ich zdrowia jest kompleksowo sprawdzany i nadzorowany. Taki system działa w Krakowie, sprawdzany jest także w Poznaniu, Olsztynie czy Starachowicach. Głos w tej sprawie zabrała Honorata Rudnik, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych. Jak wyjaśniła, taki pilotażowy program był w naszym mieście testowany. Objęto nim wytypowaną grupę osób i rzeczywiście okazało się, że przynosi on wymierne korzyści, wspiera poczucie bezpieczeństwa korzystających z niego. Oprócz zalet dostrzeżone zostały pewne niedogodności – noszona przez pacjentów na ręce opaska uruchamiała alarm, gdy znajdowała się w większej odległości od zbierającego informacje smartfona. Firma obiecała naprawić ten problem i przedstawić ofertę opieki, bo choć urządzenia mają być przekazane ze symboliczną „złotówkę”, to już stały, całodobowy nadzór specjalistów z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej będzie wymagał pewnych nakładów finansowych. Jednak miasto ma na uwadze zmieniającą się sytuację demograficzną i starzenie się społeczeństwa, więc te kwestie są rozważane i brane pod uwagę jako istotne dla mieszkańców.

Radni przyjęli na sesji jednogłośnie plany zagospodarowania przestrzennego północno – zachodniego rejonu ulicy M. Reja w Suwałkach oraz północnej części rejonu ulicy Franciszkańskiej. Przegłosowano także projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – został przyjęty większością głosów (12 radnych głosowało za, 9 – przeciw).

Gościem podczas LXI sesji był ksiądz prałat Stanisław Wysocki – prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Duchowny zabrał głos, by przekazać radnym wyrazy wdzięczności. Jak powiedział, wdzięczność to jedna z najpiękniejszych cech człowieka – i w imieniu rodzin ofiar obławy podziękował za przyjęcie projektu upamiętnienie tej tragedii pomnikiem. Ksiądz prałat przypomniał, że historycy do tej pory spierają się w kwestii liczy ofiar – niektórzy szacują, iż było ich ponad pięćset, inni – że około sześciuset, ale wnikliwi oceniają, że było to dwa tysiące istnień ludzkich. Stefan Korboński, ostatni delegat rządu londyńskiego, nazwał obławę drugim Katyniem – i jest to określenie w pełni obrazujące wymiar tych dramatycznych wydarzeń sprzed prawie siedemdziesięciu trzech lat.

 

1 KOMENTARZ

  1. PANIE WIESŁAW MURAWKO ,JAKOŚ PRACOWNIK SOCJALNY OBAWIA SIĘ MOJEJ OSOBY PRZEZ 8 MIESIĘCY I NA OKRĄGŁO PRZYCHODZI NA WYWIAD W ASYŚCIE POLICJI .PAN PRACUJESZ W MOPR SUWAŁKI JAKO SZT. INSPEKTOR I NA OKRĄGŁO PRZESIADUJESZ U PANI DYREKTOR METELSKIEJ -DALEKO PRACOWNIK SOCJALNY MIAŁ .W TYM TYGODNIU PAN PRACUJESZ JAKO SEKRETARKA ,OCHRONIARZ ,CZY RZECZNIK W MOPR?

Leave a Reply