Co trzy miesiące zmienia się kwota przychodu, jaką mogą osiągnąć pracujący emeryci i renciści, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego. Dodatkowe zarobki mogą spowodować, że ZUS zmniejszy, a nawet zawiesi wypłacanie świadczenia. Od 1 września szczególnie uważać powinni Ci, których zarobki zbliżały się do granicy progów.

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które ogłasza Prezes GUS. Przeciętne wynagrodzenie za drugi kwartał 2018 roku zmniejszyło się w stosunku do pierwszego kwartału i wynosi 4521,08 zł. Kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytur lub renty wyliczono odpowiednio:

  • 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 3164,80 zł
  • 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5877,40 zł

Nowe progi będą obowiązywać od 1 września do 30 listopada 2018. W tym okresie emeryci, którzy pobierają wcześniejsze emerytury oraz renciści mogą dorobić bez ryzyka zmniejszenia świadczenia do kwoty 3164,80 zł. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, która od 1 marca 2018 roku wynosi:

  • 582,38 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 436,82 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 495,06 zł – renta rodzinna dla jednej osoby

Jeśli natomiast dochód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. kwotę 5877,40zł – ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Prawo do renty socjalnej jest zawieszane, gdy kwota przychodu przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwarta kalendarzowy.

Kiedy ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi świadczenia

Zawieszeniu ani zmniejszeniu bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem. ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza świadczenia w razie osiągania przychodu dla osób pobierających emeryturę częściową. Pełna wysokość gwarantowana jest również w przypadku:

  • renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach,
  • renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego:

Leave a Reply