Reklama

Miasto sprzedaje kolejne działki

Data:

- Reklama -

Przy ulicy Staniszewskiego w Suwałkach powstaje nowe osiedle domów jednorodzinnych. Od 2016 roku sprzedano tam 29 z ponad 70 miejskich działek. W sąsiedztwie lasu oraz zbiornika wodnego w Sobolewie do kupienia są 3 kolejne działki – każda o ponad 1400 m kw. powierzchni.

Cały teren nowego osiedla przy ul. Staniszewskiego ma blisko 100 ha powierzchni. Oprócz miejskich działek, są tam również działki prywatne, a ich Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego również przewiduje budowę tam domów jednorodzinnych.

Pod koniec tego roku mieszkańcy tego osiedla będą dojeżdżali do swoich domów poprzez tunel pod torami, a nie przejazd kolejowy, co dodatkowo wpłynie na bezpieczeństwo.

W tej chwili można nabyć w przetargu następujące nieruchomości:

1. oznaczona działką nr 33928/2 o powierzchni 0,1647 ha, położona w Suwałkach przy ul. Zbigniewa Herberta, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00040509/3. Cena wywoławcza: 131 800 zł brutto (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset złotych). Wadium: 13 180 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych).

2. oznaczona działką nr 33928/4 o powierzchni 0,1648 ha, położona w Suwałkach przy ul. Zbigniewa Herberta, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00040509/3. Cena wywoławcza: 131 900 zł brutto (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych). Wadium: 13 190 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych).

3. oznaczona działką nr 33928/8 o powierzchni 0,1470 ha, położona w Suwałkach przy ul. Zbigniewa Herberta, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00040509/3. Cena wywoławcza: 117 600 zł brutto (słownie: sto siedemnaście tysięcy sześćset złotych). Wadium: 11 760 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych).


Przetarg odbędzie się w dniu 8 marca 2019 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 5 marca 2019 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;
–       złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
–       w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
–       w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
–       w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Leave a Reply

Udostępnij:

Reklama

Najczęściej czytane

Przeczytaj więcej
Powiązane

Bliżej budowy ulicy Staniszewskiego

Suwalski samorząd liczy na 2,8 mln zł dofinansowania. Tyle pieniędzy...
%d bloggers like this: