Szukają rodzin zastępczych

0
115

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach poszukuje chętnych osób do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. Na terenie miasta w 2018 r. funkcjonowało 128 rodzin zastępczych, w których przebywało 171 dzieci z terenu Suwałk i 27 z innych powiatów.

Kandydaci zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej muszą spełniać określone wymagania tj.:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka (opinia musi być wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym);

 • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;

 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

 • co najmniej jedna z osób tworzących niezawodową rodziną zastępczą musi posiadać stałe źródło dochodów;

 • są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej, po uzyskaniu wstępnej akceptacji dokonanej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej tj. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Tut. Ośrodek co roku organizuje szkolenia w oparciu o Program PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza.

Zakres szkolenia obejmuje 65 godzin, z czego:

– 48 godzin grupowe spotkania warsztatowe obejmujące specyfikę funkcjonowania rodzin zastępczych;

– 1 godzina poświęcona jest na indywidualną rozmowę z rodziną podczas której kandydaci podejmują ostateczną decyzję o stanowieniu rodziny zastępczej;

– 6 godzin indywidualnych konsultacji z każdą rodziną;

– 10 godzin praktyk zawodowych.

Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie finansowe:

– na pokrycie kosztów jego utrzymania w kwocie:

 • 694 zł miesięcznie – w spokrewnionej rodzinie zastępczej,

 • 1052 zł miesięcznie – w niezawodowej i zawodowej rodzinie zastępczej.

– do kosztów utrzymania dziecka przysługują dodatki:

 • 211 zł miesięcznie – dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka z niepełnosprawnością lub umieszczonego na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich,

 • 500 zł miesięcznie – dodatek wychowawczy;

 • 300 zł jednorazowo – z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na zasadach określonych w Programie „Dobry Start”

– mogą być przyznane również świadczenia jednorazowe z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej, wypoczynku, zdarzeń losowych.

Poza finansowym wsparciem rodziny mogą liczyć na:

 • poradnictwo specjalistyczne (prawnik, pedagog, psycholog),

 • opiekę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

 • szkolenia, grupy wsparcia, od stycznia 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dodatkowo korepetycje dla dzieci, superwizja dla rodziców, szkoła dla rodziców, wyjazdowe zajęcia socjoterapeutyczne, integracja rodzin (festyn rodzinny).

Nadmienić należy, iż rodziny zastępcze niezawodowe po nabyciu 3-letniego doświadczenia jako rodzina zastępcza i odbyciu dodatkowego szkolenia w liczbie 20 godzin dydaktycznych mają możliwość przekształcenia się w zawodową rodzinę zastępczą, której za pełnienie funkcji przysługuje wynagrodzenie – 2.000 zł brutto miesięcznie, natomiast o charakterze pogotowia rodzinnego 2.600 zł brutto miesięcznie, a ponadto pokrywane są koszty utrzymania lokali/mieszkań na zasadzie proporcjonalności lub w całości w zależności od liczby członków rodziny.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 87 444 0640, na stronie internetowej www.mopr.suwalki.pl bądź osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach , pokój 32 (piętro I)

Dodaj komentarz