Pogarszająca się sytuacja gospodarcza nie pozostanie bez wpływu na finanse Miasta Suwałki. Wstępny rachunek ubytku dochodów budżetowych miasta wyniesie nawet kilkadziesiąt milinów złotych. Dlatego też Prezydent Suwałk w porozumieniu z Radnymi Rady Miejskiej postanowił wdrożyć pierwsze działania oszczędnościowe.

 – Przewidywane znaczne ograniczenie działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców w naszym mieści wpłynie negatywnie nie tylko na ich sytuację finansową oraz pracowników zatrudnionych w tych firmach – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. – Miasto odczuje również skutki tych procesów poprzez zmniejszenie wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat wnoszonych do budżetu miasta – dodaje prezydent Suwałk.

Przede wszystkim ograniczone zostaną wpływy z udziałów w podatkach państwowych  tj. PIT i CIT oraz podatku od nieruchomości i środków transportowych. Zmniejszeniu ulegną również zaplanowane wpływy z tytułu korzystania z usług jednostek miejskich takich jak aquapark, pływalnie, sale gimnastyczne oraz czynsze z lokali użytkowych będących własnością miasta.

Wstępny rachunek ubytku dochodów budżetowych miasta z ww. tytułów wyniesie nawet kilkadziesiąt milinów złotych.

Prognozowany ubytek dochodów budżetowych (główne źródła):
1. podatek od nieruchomości od osób prawnych – 3,3 mln zł,
2. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1 mln zł,
3. podatek od środków transportowych (II rata) – 1,45 mln zł,
4. dochody OSiR (jeden kwartał) – 1,28 mln zł,
5. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 20% – 16,5 mln zł,
6. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 50% – 2,18 mln zł,
7. pozostałe – 1 mln zł

Razem: 26,71 mln zł

W celu zapewnienia możliwości finansowania obligatoryjnych zadań własnych miasta podjęto następujące decyzje: zawieszono wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń w miejskich jednostkach budżetowych oraz instytucjach kultury, które nie wprowadziły ich do dnia 26 marca br., wstrzymano realizację inwestycji finansowych wyłącznie ze środków własnych miasta (rozstrzygnięcia przetargów) :
1         Dotacje dla ogrodów działkowych – 100 000,00 zł
2         Budowa drogi serwisowej – 100 000,00 zł
3         Rozbudowa ul. Szpitalnej – 50 000,00 zł
4         Rewitalizacja zabytkowej elewacji ratusza – 700 000,00 zł
5         Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w SP nr 10 – 700 000,00 zł
6         Modernizacja SP nr 9  – 500 000,00 zł
7         Rewitalizacja elewacji I LO – 540 000,00 zł
8         Fragmenty sieci energetycznych – 50 000,00 zł
9         Napis podświetlany na Suwałki Arena – 130 000,00 zł
10       Zakupy sprzętu dla ZDiZ – 928 600,00 zł
11       Dotacje na rewitalizcję zabytków – 100 000,00 zł

RAZEM 3 898 600,00 zł

W przypadku zaistnienia prawnych możliwości, zatrzymane zostaną inwestycje Budżetu Obywatelskiego na kwotę 2 095 000 zł.

Obecnie opracowywany jest pakiet działań oszczędnościowych przede wszystkim w funkcjonowaniu jednostek budżetowych i instytucji kultury miast, które praktycznie zamknęły swoją działalność. Rozważane jest również ograniczenie finansowania (dotacji) dla organizacji i stowarzyszeń oraz klubów sportowych.