Ubiegły rok stał się głównym tematem obrad podczas XXIII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach. Odbyła się ona dziś (wtorek, 30 czerwca), w sali konferencyjnej w Parku Naukowo – Technologicznym Polska Wschód przy ul. Innowacyjnej 1 w Suwałkach, która to lokalizacja wiąże się z wymogami sanitarnymi spowodowanymi pandemią COVID-19.

Temat wiązał się z szóstym punktem porządku obrad – Debatą nad Raportem o stanie Miasta Suwałki za rok 2019. Z kolei w punkcie ósmym sesji radni pochylili się nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

„Raport o stanie miasta za 2019 rok” to obszerne opracowanie – na ponad 180 stronach przywołane zostały informacje m.in. o ludności, zagospodarowaniu przestrzennym, gospodarce, edukacji i majątku miasta. Podczas sesji, wspierając się prezentacją, prezydent Czesław Renkiewicz pokrótce przedstawił treści z owego raportu.

W ocenie prezydenta miniony rok był dobrym czasem dla naszego miasta. Do plusów zaliczyć należy rekordową wartość inwestycji, wiele pozwoleń na budowę wydanych w tym czasie, fakt ukończenia obwodnicy oraz zakończenie budowy infrastruktury lotniska. Suwałki było jednym wielkim placem budowy – ocenia włodarz. Do użytku oddano obiekt hali widowiskowo-sportowej Arena Suwałki. Ważne inicjatywy to wdrożenie projektów „Bon żłobkowy” i „Złota rączka”.

Nie wszystkie sprawy napawają otuchą. Prezydent z ubolewaniem wyznał, że wciąż do liczby 70 tysięcy mieszkańców sporo brakuje. Nasze społeczeństwo starzeje się, potrzebne są działania w tej kwestii. W ubiegłym roku więcej osób opuściło Suwałki niż tu zamieszkało. W wieku poprodukcyjnym jest więcej mieszkańców niż w przedprodukcyjnym.

Pozytywnym wskaźnikiem była stopa bezrobocia – 4,8% na koniec roku to rekordowo niska stopa. Choć jednocześnie prezydent podkreślił, że w tej chwili jest ona wyższa, ma też tendencje wzrostowe, ale ten efekt pandemii jest odczuwalny nie tylko w naszym mieście. Rosną wydatki na kulturę, w tej kwocie były też wydatki inwestycyjne – podobnie ma się rzecz z wydatkami na sport.

Coraz mniej rodzin i osób korzysta z pomocy społecznej. Poza tym jesteśmy tanim samorządem, o czym świadczy choćby średni poziom wydatków czteroosobowej rodziny na wodę, ścieki, ciepło, komunikację miejską, parkingi i wywóz śmieci. Zamyka się on w kwocie 2221 zł.

„Coraz bliżej nam do miasta kompletnego” – ocenia prezydent i te wysiłki, wszelkie starania są widoczne i odczuwalne. Taką konkluzję wysnuć można z debaty, która po przerwie toczyła się w sali konferencyjnej Parku Naukowo – Technologicznego Polska Wschód. Głos zabrać mogli radni, ale też mieszkańcy mający poparcie w postaci podpisów co najmniej 50 osób. Jako pierwszy wypowiedział się Piotr Wasilewski. Podniósł on kwestię pieniędzy – 39 tysięcy 210 zł – przeznaczonych na konsultacje i projekty insygniów mających uświetnić obchody 300-lecia miasta. Jakie są efekty tych wydatków? – pytał Wasilewski. W jego wypowiedzi pojawiły się zarzuty dotyczące planów remontu ulicy Paca, który jest obiecywany od 2014 r., podważenie celowości i zasadności istnienia czy też finansowania „Dwutygodnika suwalskiego”. Kolejna osoba zabierająca głos w tej części debaty to Katarzyna Karaszewska. Z entuzjazmem wyrażała się o pozytywnych zmianach, jakie są widoczne w Suwałkach, prosiła tylko o pochylenie się nad sprawami oświaty.

Kwestie sytuacji seniorów podnosili radny Jacek Juszkiewicz, szefowa suwalskiej Rady Seniorów, Wiesława Kwaterska, radny Kamil Klimek. Jacek Juszkiewicz zarzucał uchybienia w tej kwestii, podnosił sprawę przywrócenia etosu babci i dziadka. Pozytywnie o inicjatywach seniorów dotyczących wypowiadali się kolejni przemawiający, przywołując wielość propozycji, ich różnorodność.

W głosowaniu w sprawie wotum zaufania Prezydentowi Miasta Suwałk głos „za” oddało 16 radnych, przeciw – 6, jedna osoba wstrzymała się. Podobnie rozkładały się głosy podczas głosowania dotyczącego budżetu oraz udzielenia absolutorium prezydentowi. Za głosowało w jednym i drugim przypadku 14 osób, przeciw – 5, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Wśród tematów sesji pojawiła się między innymi: wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach (zostały one ujednolicone), zmiany w budżecie, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020-2040.

Leave a Reply