Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

NABÓR nr I/EFRROW/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/informacja-o-zakonczeniu-naboru-wnioskow-iefrrow2021-na-operacje-z-zakresu-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej.html#gsc.tab=0

oraz w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Przedsięwzięcie I.1.6 – Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy

Typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali

NABÓR nr I/EFRR/2021

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efrr/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iefrr2021-na-operacje-z-zakresu-rewitalizacja-malej-skali.html#gsc.tab=0

Przedsięwzięcie I.1.3 Likwidujemy bariery z EFS

Typ projektu nr 9 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności

NABÓR nr I/EFS/2021

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iefs2021-typ-9-wsparcie-uslug-opiekunczych-dla-osob-potrzebujacych-wsparcia-w-codziennym-f.html#gsc.tab=0

Przedsięwzięcie 1.1.3  Likwidujemy bariery z EFS

Typ projektu nr 6 –  Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji

NABÓR nr  II/EFS/2021

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-nr-iefs2021-typ-6-program-aktywnosci-lokalnej.html#gsc.tab=0

Termin składania wniosków: od 18.01.2021 od godz. 8.00 – do 15.02.2021 do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.su-se.pl/ lub w siedzibie biur przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach oraz Grodzińskiego 1 w Sejnach.

Leave a Reply