Już 2 marca rozpocznie się rekrutacja elektroniczna do suwalskich przedszkoli i szkół podstawowych. Warto zapoznać się z kryteriami oraz harmonogramem przyjęcia do tych placówek.

Kryteria wynikające z ustawy prawo oświatowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria określające przyjęcia dzieci do suwalskich przedszkoli określa Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach.  Za każde kryterium przyznawana jest konkretna liczba punktów:

  • dziecko rodzica posiadającego Suwalską Kartę Mieszkańca – po 30 pkt. za każdego rodzica;
  • dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się/studiujących w systemie dziennym – 50 pkt.;
  • rodzeństwo uczęszczające do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru w bieżącym roku szkolnym – 40 pkt.;
  • dziecko uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, wpisanej do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych/Wykazu dziennych opiekunów prowadzonych przez Prezydenta Miasta Suwałk – 30 pk.;
  • dziecko, które w danym roku szkolnym jest objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego – 20 pkt.;
  • dziecko, które posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną – 10 pkt.

Rekrutacja potrwa do 16 marca.

Również 2 marca rozpocznie się rekrutacja do klas I suwalskich szkół podstawowych. Warto zapoznać się z kryteriami oraz harmonogramem przyjęcia do tych placówek. Więcej szczegółów można znaleźć TUTAJ.

Leave a Reply