Osoby, które wykonują umowy zlecenia, a także umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, mogą złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania i opłacania składek. Wniosek mogą przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS już od początku roku.

– To zleceniobiorca składa do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek na formularzu RZN w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. Wniosek może dotyczyć składek należnych za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek, muszą być spełnione następujące warunki:

  • umowa musi być zawarta między 1 stycznia a 31 marca 2021 r.,
  • przedmiot zawartej umowy związany jest z działalnością i usługami określonymi w Tarczy antykryzysowej 6.0,
  • łączny przychód uzyskany z wykonywania umów na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek, nie może przekraczać 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
  • zleceniobiorca nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż umowy zlecenia.

Kto może skorzystać ze zwolnienia?

Każda osoba, spełniająca wszystkie warunki, która wykonuje umowę cywilnoprawną, czyli umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, może złożyć wniosek o zwolnienie swojego zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek. Wniosek może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek RZN należy złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, a także przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl. Można go złożyć już od 1 stycznia 2021 r. i dotyczy umów zlecenia zawartych od tej daty. Musi być on przekazany w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. Jeśli termin nie zostanie dotrzymany, to wniosek nie będzie rozpatrzony. Gdy zleceniobiorca zdecyduje się na złożenie wniosku RZN, musi poinformować o tym swojego zleceniodawcę.

– Należy pamiętać o tym, że składki na ubezpieczenia społeczne objęte zwolnieniem nie są zapisywane na koncie ubezpieczonego. W okresie zwolnienia ze składek zleceniobiorca i członkowie jego rodziny, których zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – wyjaśnia rzeczniczka.

Leave a Reply