Współdziałanie, reformy, integracja w “Europejskim Pentagonie”

0
39
Współdziałanie, reformy, integracja w

Czterdzieste Zgromadzenie Ogólne Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR) odbyło się w Białymstoku w dniach 3-5 października 2012, na zaproszenie Jarosława Dworzańskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego.

Program Zgromadzenia obejmował bieżące kwestie związane z sytuacją gospodarczą i finansową, Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE na lata 2014 – 2020, strategiami makroregionalnymi, pomocą  publiczną, zintegrowaną polityką morską oraz reformą  wspólnej polityki rybołówstwa.

– Stworzenie i utrzymanie silnej ekonomicznie, konkurencyjnej w wymiarze globalnym Unii Europejskiej nie jest możliwe bez spójności terytorialnej, ekonomicznej i społecznej wszystkich krajów członkowskich i regionów. Rosnące dysproporcje w rozwoju mogą zagrozić stabilności unii ekonomicznej i monetarnej, dlatego też sądzę, że polityka spójności jest dobrodziejstwem nie tylko dla regionów i krajów biedniejszych, ale też powinna być postrzegana jako korzyść dla całej Wspólnoty Europejskiej – powiedział Marszałek Dworzański, otwierając posiedzenie Zgromadzenia.

– Polityka spójności nie jest wyłącznie polityką korzyści. To polityka solidarności i wsparcia konkurencyjności – dodał Jean-Yves Le Drian, Przewodniczący CPMR.

Johannes Hahn, Członek Komisji Europejskiej ds. polityki regionalnej, wyraził swoje poparcie dla „polityki regionalnej dla wszystkich regionów EU, włączając również tzw. regiony przejściowe” i przypomniał, że regiony „odgrywają w Europie kluczową rolę”. Komisarz Hahn wsparł również koncepcję „ściślejszego partnerstwa” między regionami i państwami członkowskimi.

Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego w Rządzie RP, podkreśliła ważną rolę i historyczne dziedzictwo CPMR, a także podkreśliła, że „polityka spójności stanowi fundament całej Unii Europejskiej”. Minister Bieńkowska podała przykład Polski, gdzie „od 2007 roku dzięki zaangażowaniu środków polityki spójności utworzonych zostało 500 000 nowych miejsc pracy i powstało ponad 100 000 przedsiębiorstw.” Podkresliła również, że „Powinniśmy wzmacniać spójność obszarów peryferyjnych oraz terytoriów o specyficznych barierach rozwojowych.”

Andreas Mavroyiannis, Wiceminster Spraw Europejskich Cypru i przedstawiciel Prezydencji Cypryjskiej w Radzie UE, wyraził wsparcie dla „budżetu UE, który będzie sprawiedliwy i efektywny oraz spowoduje wzrost konkurencyjności i tworzenie nowych miejsc pracy.” Dodał zarazem, że Prezydencja UE „nie może ignorować głosów państw – płatników netto, które reprezentują połowę obywateli oraz 2/3 budżetu UE, i domagają się rewizji Wieloletnich Ram Finansowych”. Minister Mavroyiannis zaapelował zatem do regionów o „podjęcie rozmów z własnymi rządami na temat znaczenia polityki spójności”.

Ramón Luis Valcarel Siso, Przewodniczący Komitetu Regionów i Wiceprzewodniczący CPMR, powiedział, że Komitet Regionów „sprzeciwia się jakimkolwiek dalszym cięciom budżetu, ponieważ 94% budżetu UE ukierunkowane jest na inwestycje”. Przypomniał też, że „połowa inwestycji w państwach członkowskich UE finansowanych jest ze środków strukturalnych” i dodał, że popiera wprowadzenie podatku od transakcji finansowych.

François Alfonsi, Poseł do Parlamentu Europejskiego, przemawiał w sesji poświęconej makroregionom i podkreślił, że „strategie makroregionalne stanowią bardziej ambitne zobowiązanie polityczne niż dotychczasowe programy współpracy”.

W imieniu Komisji Europejskiej głos zabrał Hevré Jouanjen, Dyrektor Generalny DG Budget, który stwierdził, że Komisja „już poinformowała Radę UE, że nie zamierza wprowadzać dalszych zmian do przedstawionych przez siebie propozycji, ponieważ są one wystarczającym wyrazem kompromisu, którego poszukiwano”.

Tematem dyskusji była także polityka morska. W swojej Deklaracji Końcowej, regiony CPMR wyraziły wsparcie dla stworzenia zintegrowanej polityki morskiej, wzywając państwa członkowskie UE do przeznaczenia na ten cel 432 milionów euro w przyszłej siedmioletniej perspektywie finansowej. Debatując nad kwestią rybołówstwa, regiony wsparły ideę funduszu, który przede wszystkim skupiłby się na stymulowaniu konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju tej gałęzi gospodarki.

Źródło/fot. Wrota Podlasia

Dodaj komentarz