Sesja Rady Miejskiej w Suwałkach

0
179
Sesja Rady Miejskiej w Suwałkach

27 stycznia odbyła się sesja Rady Miejskiej w Suwałkach .

Po ogłoszeniu porządku sesji w pierwszej kolejności głosowano w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących edukacji, zgodnie z ustawą opublikowaną 8 stycznia mówiącą o wieku obowiązku szkolnego i prawie do edukacji przedszkolnej dzieci młodszych.Ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Zarówno członkowie komisji jak i radni nie wnieśli uwag, uchwała została przyjęta 27 stycznia.

Józef Murawko zwrócił uwagę na problemy lokalowe klubu szachowego ,,Javena Hańcza”. W tym pytaniu do Prezydenta Miasta wsparła go Irena Schabieńska  z Komisji Oświaty i Wychowania. Pan Prezydent Czesław Renkiewicz w odpowiedzi wyjaśnił, że klubowi zostały już przedstawione dwie propozycje, pozostanie w obecnym lokalu aż do remontu, oraz korzystanie ze szkolnych sal szkół miejskich po godzinach zajęć bezpłatnie lub wynajmowanie zaproponowanego lokalu na wyłączność pod warunkiem opłat za media. Pan Murawko przekazał też prośby mieszkańców okolicy ul. E. Platter  o założenie punktu pocztowego. W odpowiedzi uzyskał obietnicę Prezydenta o zgłoszeniu tego apelu do Urzędu Poczty Polskiej, ponieważ wykracza to poza możliwości władz miasta.

Pani Irena Schabieńska wspomniała także o zaburzonym informowaniu mieszkańców o wywózce odpadów  wielkogabarytowych, w odpowiedzi otrzymała zapewnienie o usprawnieniu tej informacji.

Pan Andrzej Łuczaj zadał pytanie dlaczego program miejski ,,Rodzina 3+” nie wspiera rodzin spoza miasta, które także korzystają z ośrodków miejskich. W odpowiedzi usłyszał, że ze strony miasta była wysunięta propozycja do okolicznych gmin mówiąca o współpracy w tym programie, wiązałoby się to z zawarciem umów i środkami finansowymi. Żadna z gmin nie wyraziła chęci współpracy na tym polu.

Kolejny apel dotyczył przyłączenia osiedli domków jednorodzinnych do sieci ciepłowniczych i gazowych. Pan Prezydent  w odpowiedzi przyznał że środki na te przyłącza są ograniczone, ale miasto wciąż poszukuje środków zewnętrznych. Proponowana jest też współpraca z firmami zarządzającymi obiema sieciami, które także poszukują środków na rozbudowę w tym kierunku. W obecnej chwili o przyłączeniu decydować  będzie kolejność zgłoszeń wniosków, które będą przyjmowane do 31 marca.

Na pytanie dotyczące wstrzymania budowy odcinka drogi oraz ronda na ul. Reja oraz Armii Krajowej uzyskał odpowiedź o planowanych budowach obwodnicy Suwałk, które w tym punkcie łączą się, a planowany termin zakończenia tej inwestycji to rok 2018.

Jacek Juszkiewicz intensywnie dopytywał o analizy pracy Ośrodków Pomocy Społecznej w Suwałkach. Duża ilość środków przekazywana na ten cel wskazuje na konieczność podjęcia działań. Prezydent przyznał, że według badań z 2014 roku Miasto znalazło się w czołówce pod względem odsetka osób korzystających z pomocy społecznej na mapie województwa. Zapowiedział też że zostanie przeprowadzony audyt w celu ustalenia stanu faktycznego i analizowaniu przyczyn oraz generowaniu działań zapobiegawczych.

Pan Wojciech Malesiński  zgłosił potrzebę powstania przejścia dla pieszych w bliskim sąsiedztwie przychodni na ul. Waryńskiego. Sprawa pozostaje otwarta ponieważ aby dokonać tej zmiany wiązałoby się to z likwidacją kilku miejsc parkingowych okolicznych mieszkańców.

Pani Anna Ruszewska poruszyła watek szkodliwości posypywania dróg solą, ze względu na wpływ na środowisko. Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni zapewniał, że komórka robi wszystko co możliwe aby ograniczyć posypywanie solą, jednak bezpieczeństwo mieszkańców oraz prawo dotyczące utrzymywania dróg wymagają otrzymania czarnej i mokrej nawierzchni do 2 godzin po opadzie śniegu. W celu zmniejszenia zasolenia są stosowane mieszanki z piaskiem.

Kolejnym tematem była konserwacja i remonty suwalskich kamienic, w odpowiedzi Prezydent przyznał że nie wszyscy właściciele zabiegają o środki na ten cel, miasto nie wyklucza wparcia tych działań ale możliwości są ograniczone.

Następnie padło pytanie o ranking suwalskich szkół w obrazie krajowym. Tu odpowiedź udzieliła Pani Ewa Beata Sidorek. Będą zbierane opinie i przeprowadzane konsultacje w sprawie wyników szkół. Jest jednak dobrej myśli gdyż w rankingach decydują jednostkowe punkty, tak jak w przypadku I liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach któremu zabrakło tylko 1 punktu do tytułu ,,Złotej Tarczy”.

W odpowiedzi na kolejny temat Prezydent obiecał poszerzyć współpracę z młodymi suwalczanami, propozycja utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta jest aktualna i czeka na odzew młodzieży.

Pani Anna Ruszewska mówiła o Suwalskiej Karcie Seniora, a Pan Zdzisław Przełomiec  o licznej grupie mało aktywnych seniorów w naszym mieście. Prezydent zapewniał że są prowadzone działania, aby uaktywniać tę grupę mieszkańców. Przez Suwalską Radę Seniorów prężnie działającą, liczne programy Ośrodków Pomocy Społecznej, a także ostatni ciekawy program prowadzony przez Stowarzyszenie ,,Niepodrodze” – który nie znalazł zainteresowania w tej grupie wiekowej. Planowane są kolejne działania przez te komórki miasta. Pojawił się też plan rozbudowy DPS Kalina.

Pan Karol Korneluk oraz Pan Zbysław Grajek mówili o ważnych elementach zmian w sprawie rekrutacji do przedszkoli. Miasto chcąc złagodzić skutki reform będzie organizowało oddziały przedszkolne w szkołach, tak aby jak największa liczba dzieci mogła korzystać z prawa do edukacji przedszkolnej. Niewykluczone że zwiększy się współpraca na tym polu z placówkami niepublicznymi.

Pan Zbysław Grajek wypytywał także o  realizację projektu 500 zł na dziecko. W obliczu nie ustalonych jeszcze przepisów prawa, oraz  zaleceń i standardów miasto przygotowuje się na organizację tego przedsięwzięcia. Wnioski są już gotowe, brakuje kadry obsługującej tę komórkę.

W związku ze zbliżającymi się 6 marca wyborami uzupełniającymi, powstaną odrębne punkty wyborcze okręgu 59. Lokale spełniły wymogi przepisów kodeksu wyborczego.  Jednogłośnie liczbą 22 głosów przyjęto zmianę uchwały.

W 2008 roku powstał projekt zagospodarowania obiektów pożwirowych w Krzywólce. Był on trzykrotnie wyłożony do wglądu publicznego. Dopiero w 2015 roku nie wniesiono uwag do projektu. Pięcioma głosami za oraz jednym głosem wstrzymującym się przyjęto uchwałę o zagospodarowaniu obiektów pożwirowych w Krzywólce.

Przed zakończeniem obrad Radny Wojciech Pająk wniósł oświadczenie dotyczące sprzeciwu wobec projektu dotyczącego Czarnej Hańczy, nie jest odpowiedzialny za publikacje autora  artykułu mówiącego o tym. Zaproponował wniesienie prośby o sprostowanie do portalu.

Najbliższa sesja obrad jest zaplanowana na 24.II.2016r.

Leave a Reply