Stowarzyszenie Suwalsko – Sejneńska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie.

NABÓR nr III/EFRROW/2017 – Przedsięwzięcie 5 – Likwidujemy bariery z PROW

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej służącej włączeniu społecznemu.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę/przebudowę ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i/lub rekreacyjnej i/lub turystycznej służącej włączeniu społecznemu.

Termin składania wniosków: 10.07.2017 od godz. 8.00 – 24.07.2017 do godz. 15.30

Link bezpośredni do ogłoszenia o naborze.

NABÓR nr II/EFRROW/2017 – Przedsięwzięcie 2 – Inwestycja w przyszłość z PROW

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej służącej edukacji.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę/przebudowę ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i/lub rekreacyjnej i/lub turystycznej służącej włączeniu społecznemu.

Termin składania wniosków: 10.07.2017 od godz. 8.00 – 24.07.2017 do godz. 15.30

Link bezpośredni.

A także w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

NABÓR nr V/EFRR/2017 – Typ projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Dofinansowanie otrzymać można na projekty: infrastrukturalne związane z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa, infrastrukturalne związane z deinstytucjonalizacją usług społecznych takich jak opieka nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), osobami chorymi psychicznie (dorosłymi i dziećmi), modernizacji infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe (projekty uwzględniające deinstytucjonalizację usług) projekty dostosowujące obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Termin składania wniosków: 10.07.2017 od godz. 8.00 – 24.07.2017 do godz. 15.00

Link bezpośredni.

NABÓR nr III/EFRR/2017 – Typ projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie: rozwoju infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, m. in. szlaki turystyczne, mała infrastruktura turystyczna, z zastrzeżeniem, że projekty będą bezpośrednio i silnie związane z promowaniem biologicznej i przyrodniczej różnorodności (wraz z działaniami z zakresu edukacji ekologicznej).

Termin składania wniosków: 10.07.2017 od godz. 8.00 – 24.07.2017 do godz. 15.00

Link bezpośredni.

NABÓR nr IV/EFRR/2017 – Typ 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie: prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy, przebudowy obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków), budowy towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów, dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, zabezpieczenia obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.), dostosowania obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej, konserwacji muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia, zakupu trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.

Termin składania wniosków: 10.07.2017 od godz. 8.00 – 24.07.2017 do godz. 15.00

Link bezpośredni.

Szczegółowe informacje na stronie www.su-se.pl w zakładce: Nabory – 2017 – EFRR oraz PROW.

Miejsce składania wniosków: Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania; ul. Kościuszki 71; 16-400 Suwałki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj