Jest zgoda wojewody podlaskiego na budowę kolejnego odcinka trasy Via Baltica

0
461
Obwodnica Suwałk Bohdan Paszkowski i Jarosław Zieliński
13 IV 2019, otwarcie Obwodnicy Suwałk - Bohdan Paszkowski i Jarosław Zieliński © 2019 Wojciech Otłowski

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wydał w poniedziałek, 20 maja zgodę na budowę drogi ekspresowej S-61 na odcinku koniec obwodnicy Suwałk – granica państwa Budzisko, o długości około 24 km. Jest to fragment międzynarodowej trasy Via Baltica.

Zakres robót budowlanych obejmuje: budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej S-61 od km 0+000,00 do km 24+157,274. (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku), budowę Miejsc Obsługi Podróżnych: „Żubryn Wschód”, „Żubryn Zachód”, „Budzisko Wschód” oraz „Budzisko Zachód” wraz z infrastrukturą, budowę obwodnicy Szypliszk; budowę pasów technologicznych, dodatkowych jezdni, budowę i rozbudowę istniejącej sieci dróg publicznych, budowę obiektów inżynierskich – w sumie 33 szt., w tym: budowę mostu, budowę estakad, budowę wiaduktów, budowę przejść dla zwierząt.

Budowa odcinka jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych, planowanych do realizacji na terenie województwa podlaskiego, którego głównym celem jest: poprawa społecznej, ekonomicznej i przestrzennej spójności z krajami Unii Europejskiej na poziomie lokalnym i regionalnym, zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków ruchu (przepustowość, zmniejszenie strat czasu) oraz zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej drogi, zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia ich dla przejazdu pojazdów ciężkich, zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych innych.

Leave a Reply