Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku ogłasza CASTING DO MUSICALU A. L. Webbera „Jesus Christ Superstar”, którego premiera odbędzie się 29 lutego 2020 r.

Reżyseria i inscenizacja Jakub Wocial, choreografia  Santiago Bello

Kierownictwo muzyczne Jan Stokłosa

Poszukiwani są soliści do następujących ról:

JEZUS (wiek min 26 lat)

Utwory obowiązujące na przesłuchaniu:

Gethsemane: Powiedzieć jedno chcę / I only want to say

Jerozolima / Poor Jerusalem

JUDASZ (wiek min 26 lat)

Utwory obowiązujące na przesłuchaniu:

Przenika myśli me / Heaven on their minds

Śmierć Judasz / Judas Death

Superstar / Superstar

Zgłoszenia prosimy wysłać drogą e-mailową na adres:przesluchania@oifp.eu najpóźniej do dnia 18 września 2019 do g. 12.00. Do zgłoszenia prosimy dołączyć CV artystyczne ze zdjęciem zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (prosimy wysyłać pliki PDF wraz z zawartym w CV zdjęciem; prosimy nie wysyłać zdjęć jako osobnych plików JPG).

Po wysłaniu zgłoszenia, kandydat otrzyma informację zwrotną dotyczącą szczegółów castingu oraz materiały niezbędne do przygotowania roli (najpóźniej do 30 lipca 2019 r.)

Opera i Filharmonia Podlaska zapewnia akompaniatora podczas przesłuchań. Możliwa jest prezentacja z własnym akompaniatorem.

Opera i Filharmonia Podlaska zapewnia sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Spektakle odbywały się będą w marcu i kwietniu 2020 r.

Informujemy o nagrywaniu przesłuchań (rejestracji obrazu i dźwięku)

Termin przesłuchań:

23 września 2019 r.

Do zgłoszenia należy dołączyć poniższe oświadczenie Kandydata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie aplikacyjnej przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, 15-406 Białystok ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę oraz wyrażam zgodę na rejestrację obrazu i dźwięku mojej prezentacji przez ww. podmiot podczas przesłuchań.

Brak złożenia przez kandydata powyższego oświadczenia skutkować będzie pominięciem przez Operę takiego zgłoszenia w przedmiotowym procesie rekrutacji.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, 15-406 Białystok, ul. Odeska 1 zwana dalej Operą;
 2. W OiFP powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: iod@oifp.eu
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Operę;
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 22§ 1 Kodeksu pracy w zakresie danych wymienionych w tym przepisie oraz udzielona przez kandydata zgoda w pozostałym zakresie. Poza tym podstawą przetwarzania danych jest również uzasadniony interes administratora, który musi sprawdzić umiejętności i zdolności kandydata dla dokonania do oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na rekrutowane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO);
 5. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi IT współpracujące z Operą na ściśle określonych zasadach;
 6. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 7. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania bieżącej rekrutacji i zostaną usunięte w okresie nie dłuższym niż 30 dni po jej zakończeniu. W przypadku powierzenia danych przez kandydata poza procesem rekrutacji, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie usunięte;
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. Podanie danych osobowych zawartych w wymaganych dokumentach jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym umożliwiającym udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym; Niepodanie danych w zakresie określonym w art. 22§ 1 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym, a w pozostałym zakresie może utrudnić dokonanie prawidłowej oceny przydatności kandydata do pracy;
 11. Przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Operę, w tym profilowaniu przy realizacji tego postępowania.

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku:

 • zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
 • wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym zawierały tłumaczenie w języku polskim,
 • informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

Leave a Reply