Nauczyciel jest pełniącym obowiązki dyrektora w Samorządowym Publicznym Przedszkolu. Jest nauczycielem kontraktowym (konkursy nierozstrzygnięte) i chce podjąć pracę w publicznej szkole w tej samej gminie na pół etatu od września na zastępstwo na pięć miesięcy (nauczyciel na macierzyńskim do lutego) w celu rozpoczęcia stażu na nauczyciela mianowanego. Czy w takiej sytuacji może rozpocząć staż mając umowę na zastępstwo na pięć miesięcy? Czy jednak musi poczekać do konkursu i rozpocząć w swojej macierzystej placówce? Czy jednak nie powinien realizować stażu tam gdzie jest większa liczba godzin?

Odpowiedź:

Tak. Choć rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego od dnia 1 września 2019 r.  będzie uzależnione od kilu czynników (art. 3 pkt. 3 i art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).

Uzasadnienie:

Zgodnie z przywołanym przepisem nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. W sytuacji, gdy na początku roku szkolnego 2019/2020 nauczyciel będzie pełnił jeszcze funkcję dyrektora przedszkola, to nie będzie mógł skorzystać z tej możliwości. Nie ma możliwości, by osoba pozostająca na stanowisku dyrektora szkoły lub placówki korzystała ze ścieżki awansu zawodowego przewidzianej dla nauczycieli. Biorąc jednak pod uwagę brzmienie art. 3 pkt. 3 KN poprzez staż rozumie się okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Nie ma więc przeszkód prawnych do rozpoczęcia stażu w innej szkole, w powyższym wymiarze czasu pracy. Przepisy nie stawiają również żadnych warunków co do długości trwania umowy. Innym rozwiązaniem jest rezygnacja z funkcji osoby zastępującej dyrektora do dnia 31 sierpnia br. i wtedy złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu do kolejnej osoby powołanej na to stanowisko.

Zapamiętaj:

Poprzez staż rozumie się okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) – art. 3 pkt. 3 art. 9d ust. 1.

Jacek Miklasiński
Wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły i wizytator kuratorium oświaty
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl

Dodaj komentarz