Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Regionalny Program operacyjny województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski należy składać w dniach od 8.11.2019 r. do 2.12.2019 r. w biurze Stowarzyszenia w Suwałkach ul. Kościuszki 71.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.su-se.pl w zakładce nabory EFS lub w biurach Stowarzyszenia w Suwałkach ul. Kościuszki 71 i Sejnach ul. Grodzińskiego 1.

Typ projektu 9 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności.

Wnioskodawcy: Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne – partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,  – instytucje pomocy i integracji społecznej, – publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej,   – jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,  – podmioty ekonomii społecznej oraz  – organizacje pozarządowe.

Pula środków w ramach konkursu- 830 000,00 PLN

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-ivefs2019-typ-9-wsparcie-uslug-opiekunczych-dla-osob-potrzebujacych-wsparcia-w-codziennym-funk.html

Typ projektu 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR.

Wnioskodawcy:  Podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:

– organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty;

–  instytucje naukowe, w tym uczelnie.

Pula środków w ramach konkursu – 596 690,55 PLN.

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-5-wsparcie-malych-szkol-ksztalcenia-ogolnego-na-obszarach-objetych-realizacja-lsr.html

Typ projektu 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Wnioskodawcy: Podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego. Pula środków w ramach konkursu- 533 057,35 PLN.

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iiefs2019-typ-4-zapewnienie-wiekszej-dostepnosci-wysokiej-jakosci-edukacji-przedszkolnej.html

Typ projektu 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Wnioskodawcy – Podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Pula środków w ramach konkursie- 626 716,20 PLN.

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-vefs2019-typ-10-rodziny.html

Dodaj komentarz