Uczniowie i studenci, którzy po śmierci rodzica otrzymują rentę rodzinną często zapominają, aby zawiadomić ZUS o kontynuowaniu nauki lub jej zaprzestaniu. Niedopełnienie tego wymogu w konsekwencji może doprowadzić do utraty renty lub zwrocie nadpłaconego świadczenia.

– Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia. Jednak gdy kontynuują naukę, mogą ją otrzymywać aż do 25. roku życia. Chyba że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów. Wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego – informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego.

Gdy uprawniony do renty rodzinnej uczeń czy też student kontynuuje naukę, to renta wypłacana jest przez rok szkolny oraz wakacje. ZUS wypłaca świadczenie za okres wskazany w zaświadczeniu, które powinna wydać placówka, do której uczęszcza wychowanek.

Kiedy złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty rodzinnej?

Uczniowie szkół ponadpodstawowych zaraz po letnich wakacjach, bądź jeszcze w trakcie ich trwania, powinni złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Do ukończenia przez dziecko 16 roku życia nie trzeba dostarczać do ZUS żadnego zaświadczenia ze szkoły. Bez konieczności potwierdzania nauki, renta rodzinna przysługuje również dzieciom, które jeszcze w trakcie nauki, a przed 25. rokiem życia stały się całkowicie niezdolne do pracy. Natomiast studenci termin na dostarczenie dokumentów mają do końca października. Chcąc, by renta wypłacana była bez przerwy, należy zadbać o to, aby najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.

Uczeń, który zdał maturę i będzie kontynuował edukację na uczelni wyższej, musi do końca września dostarczyć do ZUS zaświadczenie o tym, że dostał się na studia, a w październiku już tylko donieść zaświadczenie o byciu studentem. Natomiast w przypadku, gdy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie o dalszej nauce należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę.

Nie zawsze konieczne jest coroczne wypełnianie formalności w ZUS. Jeżeli szkoła albo uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, na przykład 4-letni, 3-letni, to w takim przypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten okres, kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana.

Przerwanie nauki oznacza utratę renty rodzinnej

W przypadku zaprzestania nauki uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS, aby wstrzymać wypłatę renty rodzinnej. Jeśli tego nie zrobią, Zakład nadal będzie wypłacał świadczenie. Nienależnie pobierane świadczenie trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.

Leave a Reply