Do końca listopada składać można wnioski o stypendia kulturalne z dziedziny muzyki, filmu, literatury, malarstwa, rzeźby. Z kolei do połowy grudnia – przyjmowane są wnioski o nagrody przyznawane twórcom, artystom, organizatorom i promotorom kultury.

Stypendium kulturalne adresowane jest do wszystkich osób, które chciałyby zrealizować istotny dla miasta projekt z dziedziny muzyki, filmu, literatury, malarstwa, rzeźby bądź innej dziedziny kultury. W efekcie prac powinno powstać kompletne dzieło lub utwór np. spektakl teatralny, album muzyczny itp. O stypendium mogą starać się osoby fizyczne, indywidualnie lub zespołowo. Wnioski przyjmowane będą do 30 listopada 2020 r.

Nagrody natomiast przyznawane są osobom fizycznym i prawnym za szczególne osiągnięcia na polu kultury. Mogą je otrzymać m.in. twórcy, artyści, organizatorzy i promotorzy działalności kulturalnej, nauczyciele szkół artystycznych. Termin składania wniosków to 15 grudnia 2020 roku.

Do 15 grudnia można również składać wnioski o stypendium artystyczne dla dzieci i młodzieży. Jest to nowa forma wsparcia finansowego dla uzdolnionych artystycznie uczniów suwalskich szkół, którzy odnoszą sukcesy w swojej dziedzinie, na szczeblu co najmniej wojewódzkim. W ramach pierwszej edycji wyłoniono trójkę stypendystów: Julkę Markowską, Kamilę Sacharzewską i Tomka Kopeckiego.

Wnioski należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 lub przesłać pocztą. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Wzory wniosków można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach (link tutaj).

Leave a Reply