Od 15 lutego można składać wnioski o dotacje w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – czyli tzw. dopłat do wymiany źródeł ciepła. Na ten cel Miasto Suwałki przeznaczy w tym roku 200 tys. zł.

Program działa w Suwałkach od 5 lat. Do tej pory w 341 domach wymieniono stare zużyte piece na urządzenia bardziej ekologiczne – z dotacji skorzystało 199 mieszkańców miasta, a 84 zabudowania podłączono do sieci PEC. Na działania proekologiczne w tym zakresie samorząd przeznaczył ponad 1,1 mln złotych.

Do ubiegania się o dotację uprawnieni są właściciele oddanych do użytku jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami oddanych do użytku budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Miasta Suwałki.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów następujących zadań:
1) trwałą likwidację systemu ogrzewania, opartego na starym źródle ciepła i jego zmiana na:
a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b) podłączenie do sieci gazowej,
2) ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez zastąpienie aktualnie używanych starych źródeł ciepła, na nowe źródła ciepła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych, w przypadku gdy nie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

Jeżeli dochód przypadający na 1 członka rodziny wyniesie do 1100 zł, to ta osoba będzie mogła otrzymać dotację w wysokości do 70% całej inwestycji, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Jeżeli dochód na 1 osobę zawiera się w przedziale od 1101 do 1600 zł, to wnioskodawca otrzyma dotację w wysokości do 70% całej inwestycji, ale nie więcej niż 4 tys. zł. Ostatnia grupa to mieszkańcy z dochodami powyżej 1600 zł na osobę. Wtedy wnioskodawca otrzyma do 70% całej inwestycji, ale nie więcej niż 3000 zł.

Wnioski pomogą wypełnić pracownicy Wydziału Ochrony i Środowiska Urzędu Miejskiego w Suwałkach i będą one przyjmowane od 15 lutego do końca marca. Wniosek wraz z kompletem dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (bip), w zakładce menu tematyczne/ ochrona środowiska/Program ograniczania niskiej emisji oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pok. 210 tel. 87 562 82 10.

Leave a Reply