Jak sprostać wymogom reformy edukacji? Czas skorzystać z milionów na wsparcie dyrektorów i dostosowanie pracy szkoły do nowej rzeczywistości

Fot. źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej - men.gov.pl

Reforma edukacji w wielu środowiskach wywołała sporo emocji i obaw. Największe wyzwanie stoi jednak przed nauczycielami i dyrektorami szkół. Aby sprostać oczekiwaniom, warto podnieść kwalifikacje, uczestnicząc w programach doskonalenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, których operatorem jest Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia.

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia z siedzibą w Suwałkach, działające od 2009 roku na rynku lokalnym, w grudniu 2017 roku podpisało umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektów w sektorze edukacji i oświaty o wartości niemal 13 mln złotych.

Zadania objęte projektem uwzględniają podniesienie kompetencji kadry kierowniczej szkół i przedszkoli z czterech województw. Reforma to temat niezwykle istotny. Znaczenie tego przedsięwzięcia doskonale rozumie Szymon Mironowicz, prezes Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia.

– Reforma programowa, nowy nadzór pedagogiczny oparty o narzędzia ewaluacji, wykorzystanie nowoczesnej technologii w nauczaniu – to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi staje szkoła jako instytucja oraz szkoła jako społeczność, łącząca dyrektora, nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Pomocą w jak najlepszym przygotowaniu się do zachodzących zmian jest efektywny powszechnie dostępny i spójny z rozwojem szkół system doskonalenia nauczycieli – zaznacza Mironowicz.

Założenia reformy edukacji i wsparcie kadry kierowniczej szkół w ich wdrożeniu dla Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia to nie nowość.

– Przed kilkoma laty zainicjowałem utworzenie stowarzyszenia Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, którego misją jest m. in. działalność edukacyjna. Wykorzystując środki publiczne, zrealizowałem dziesiątki inicjatyw lokalnych, a od zeszłego roku również działań na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim – tłumaczy Szymon Mironowicz, dodając, że stowarzyszenie, działające obecnie na obszarze 5 województw, jest żywo zaangażowane w proces wdrożenia zmian zachodzących w polskiej oświacie.

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia od 2014 roku śledzi zmiany w systemie doskonalenia nauczycieli i bierze czynny udział w przedsięwzięciach z tego obszaru.

– Uczestniczyliśmy w roku szkolnym 2014/2015 we wdrożeniu nowego systemu w powiatach węgorzewskim i gołdapskim. Zdobyte doświadczenie wykorzystałem przy stworzeniu projektu „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych” – wskazuje prezes Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia. To właśnie na realizację tych działań organizacji udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 12,9 mln zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17. Działania objęte projektem zostaną zrealizowane w województwach: pomorskim w kwiecie 3,9 mln zł, warmińsko-mazurskim w kwocie 2,6 mln zł, zachodniopomorskim w kwocie 2,9 mln zł oraz kujawsko-pomorski w kwocie 3,5 mln zł.

Za kilka tygodni (jeszcze w styczniu 2018 roku) rozpocznie się rekrutacja do projektu, który potrwa do października 2019 roku. W tym czasie dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy zespołów przedmiotowych i kierownicy świetlic szkolnych skorzystają z wdrożonych programów szkoleniowo-doradczych wraz z pakietem przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE.

Kadra kierownicza placówek oświatowych nie tylko weźmie udział w szkoleniach i zostanie objęta doradztwem pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych, potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, ale też podniesie kwalifikacje w zakresie nauczania eksperymentalnego, metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, wykorzystujących kreatywność, innowacyjność i zasady pracy grupowej.

W swoim założeniu projekt obejmuje bardzo intensywną pomoc doradczą i wsparcie merytoryczne – przygotowanie szczegółowych planów i programów szkoleniowych; przeprowadzenie 72-godzinnych szkoleń; przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów i programów doradczych; przeprowadzenie indywidualnego doradztwa, co przekłada się na 24 godziny doradztwa na każdego uczestnika; a także wykorzystanie platformy internetowej www.doskonaleniewsieci.pl do budowania sieci współpracy w danym regionie między kadrą kierowniczą szkół i placówek.

Projekty finansowanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nie są jedynymi, które realizuje Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia. Inne działanie, z którego korzystają mieszkańcy powiatów mrągowskiego, piskiego, giżyckiego i gołdapskiego to projekt o wartości 5,5 mln zł – „Nowe umiejętności – więcej możliwości”. W ramach tych projektów osoby prywatne mogą skorzystać ze szkoleń podnoszących kompetencje ogólne. W swoim założeniu działanie podobne jest do szeroko omawianego „Bonu na szkolenie”. Z kolei mieszkańcy sąsiedniego województwa korzystają ze szkoleń językowych branżowych, szkoleń zawodowych w sektorze hotelarsko-turystycznym, czy kursów prawa jazdy kategorii B. Wartość projektu – „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” to 2 mln złotych.

Więcej informacji na temat projektów i możliwości przystąpienia do nich można uzyskać w biurach: w Suwałkach (ul. Emilii Plater 18a/1) i w Giżycku (ul. Pocztowa 5 lok. 127), a także na stronie: www.frr.org.pl

Materiał promocyjny.

Dodaj komentarz