W poniedziałek, 14 stycznia w białostockim oddziale GDDKiA została podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej na drogę ekspresową S16, na odcinku Ełk – Knyszyn.

Przygotowane materiały pozwolą za 2,5 roku wystąpić z wnioskiem o decyzję środowiskową. Realizacja zadania w systemie „Projektuj i buduj” przewidziana jest na lata 2024 (podpisanie umowy) – 2027 (zakończenie robót).

Odcinek Ełk – Knyszyn będzie miał około 70 km. Wykonawca dokumentacji na obecnym, wstępnym etapie, ma: wskazać możliwe przebiegi planowanej „eski” (min. 5 różnych wariantów), opracować wstępne projekty techniczne drogi na każdym z planowanych wariantów, ze wskazaniem: ilości, rodzaju i lokalizacji koniecznych węzłów drogowych, obiektów inżynierskich (mostów, przepustów), wymagań co do koniecznego przekroju drogi głównej, ale także dróg innych kategorii.

Na podstawie założeń technicznych biuro projektowe oszacuje też koszty wykonania odcinka drogi w każdym z rozpatrywanych wariantów i porównanie z planowanymi „dochodami” (oszczędnościami w kosztach podróży, wypadków) szacowanymi na podstawie przygotowanej prognozy ruchu.

Zadaniem wykonawcy będzie też wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej i rozpoznanie środowiska przyrodniczego w szerokim pasie każdego z analizowanych wariantów z rozpoznaniem, jaki wpływ na okoliczne środowisko będzie miała droga o zaproponowanych rozwiązaniach technicznych, zebranie informacji o potrzebach, propozycjach, preferencjach i protestach okolicznych mieszkańców, gmin, powiatów, także w trakcie spotkań informacyjnych.

Wszystkie informacje mają być ostatecznie zebrane w analizę wielokryterialną, z oceną każdego z wariantów na postawie takich samych kryteriów i wskazanie wariantu najlepszego.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o., która za kwotę 4,78 mln zł ma przygotować dokumentację w ciągu 29 miesięcy od chwili podpisania umowy.

Więcej o drodze S16:

Suwałki zostaną wykluczone komunikacyjne

Będzie kilka wariantów drogi S16 na odcinku Ełk (S61) – Knyszyn (S19)?

Posłanka domaga się konsultacji społecznych

Leave a Reply