Ring-fencing w nowej perspektywie

0
634
Ring-fencing w nowej perspektywie Niebywałe Suwałki 1

Pieniądze na badania i innowacje, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii – to dziedziny, w których możemy liczyć na unijną pomoc w przyszłej perspektywie finansowania.

– Komisja Europejska zaproponowała 11 obszarów tematycznych, wokół których toczyć się będą negocjacje. Zostały one określone na podstawie Strategii Europa 2020 – powiedział dyrektor Departamentu RPO WP Urzędu Marszałkowskiego Daniel Górski. Nie można jeszcze dać jednoznacznej odpowiedzi co będzie finansowane, ponieważ projekty rozporządzeń przygotowanych przez Komisje Europejską są w tej chwili negocjowane przez kraje członkowskie.

W nowej perspektywie 2014-2020 unijna pomoc skupia się na wybranych dziedzinach, czyli tzw. celach tematycznych są to: badania i działalność innowacyjna, technologie informacyjno-komunikacyjne, konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, dostosowanie do zmian klimatycznych oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie nim, ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, zrównoważony transport oraz usuwanie wąskich gardeł w kluczowych infrastrukturach sieciowych, promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności siły roboczej, integracja społeczna i zwalczanie ubóstwa, edukacja, poszerzanie umiejętności i ustawiczne kształcenie, skuteczna administracja publiczna.

To właśnie wokół tych dziedzin mają koncentrować się programy operacyjne i fundusze. A zaproponowany przez Komisję Europejską model wsparcia w ramach perspektywy 2014-2020 (tzw. RING-FENCING) nakłada na państwa członkowskie minimalne poziomy wykorzystania środków z określonego funduszu na zaprezentowane cele tematyczne.

Regiony lepiej rozwinięte i te w okresie przejściowym co najmniej 80 proc. środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (który finansuje Regionalne Programy Operacyjne) muszą przeznaczyć na badania i innowacje, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii (minimum 20 proc.)

Regiony słabiej rozwinięte (m.in. nasz region) muszą przeznaczyć na badania i innowacje, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii najmniej 50 proc. środków z EFRR przeznaczyć na te cele (z czego 6 proc. na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii).

Fot. Urząd Marszałkowski

Leave a Reply